Regulamin sklepu internetowego unikatantykwariat.pl

Regulamin stanowi prawną podstawę funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego , udostępnianego w domenie unikatantykwariat.pl oraz zasady składania zamówień za jego pośrednictwem.


1. Definicje

 1. Antykwariat Unikat - Unikat Antykwariat Jan Sieczkowski z siedzibą w (00-227) Warszawa, ul. Freta 48/8, o numerze NIP: 8461641072 oraz numerze REGON: 200788306;
 2. Cena – cena Produktu;
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Klient – osoba składająca Zamówienie za pośrednictwem Serwisu;
 5. Konsument – Klient dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzona przez niego działalnością gospodarczą;
 6. Konto – zbiór danych umieszczonych w ramach Serwisu, przypisany do danego Klienta, w ramach którego przechowywane są informacje o Kliencie;
 7. Polityka plików cookies – dokument określający rodzaje plików cookies i zasady ich stosowania przez Antykwariat Unikat w związku z korzystaniem z Serwisu przez Klientów, stanowiący integralną część Regulaminu;
 8. Produkty – książki, płyty CD, płyty DVD, płyty winylowe;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
 10. Serwis – Sklep internetowy unikatantykwariat.pl (wraz z innymi domenami przekierowującymi na adres unikatantykwariat.pl) prowadzony przez Antykwariat Unikat;
 11. Zamówienie – zamówienie Produktów oferowanych przez Antykwariat Unikat w Serwisie.

2. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, jego elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Serwisu, domeny internetowej Serwisu, stanowią wyłączną własność Antykwariatu Unikat i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu.
 3. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Antykwariatu Unikat lub osób trzecich, lub zagrażających ich prawom, lub interesom.
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, np. komputer, laptop.

3. Rejestracja

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Serwisu.
 2. Poprzez rejestrację Konta, Klient oświadcza, że:
  • zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  • pełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu. określone w Regulaminie.
 3. Klient jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Klient jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 4. Klient może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Klienta z systemu informatycznego Antykwariatu Unikat oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Antykwariat Unikat może usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  • Klient naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
  • Klient nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Antykwariat Unikat w Regulaminie;
  • Klient nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta;
  • Klient nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni;
  • Klient w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Serwisu przez Antykwariat Unikat, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Antykwariat Unikat, które były przyczyną tego zablokowania Konta.

4. Składanie Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia w Serwisie można składać poprzez:
  • Formularz zamówienia;
  • Pocztę elektroniczną e-mail.
 3. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 4. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient powiadamiany jest mailowo lub telefonicznie.
 5. Czas realizacji zamówienia Produktu do wysyłki Produktu Klientowi wynosi 7 dni.
 6. Jeżeli na karcie informacyjnej Produktu widnieje adnotacja ”Produkt na indywidualne zamówienie” lub widnieje podobna adnotacja, oznacza to, że Antykwariat Unikat realizuje takie Zamówienie po wysłaniu potwierdzenia możliwości jego realizacji oraz otrzymaniu potwierdzenia dokonania opłaty przez Klienta.
 7. Dla Klienta oraz Antykwariatu Unikat wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 8. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki Produktu. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
 9. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy zamieszczane przez Antykwariat Unikat w Serwisie, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 10. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu Zamówienia przez Antykwariat Unikat oraz otrzymania przez Antykwariat Unikat potwierdzenia dokonania opłaty za zamówienie przez Klienta.
 11. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 12. Antykwariat Unikat ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktów w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Klient w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Antykwariat Unikat powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

5. Płatności

 1. Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego zamówienia Antykwariat Unikat dołącza dowód zakupu.
 3. Klient przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
  • płatność przelewem na konto Antykwariatu Unikat
  • płatność internetowa za pomocą systemu płatności
  • płatność gotówką (przy odbiorze towaru)
 4. Operatorem płatniczym jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15
 5. W przypadku, gdy Klient wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka Produktu następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Antykwariatu Unikat.
 6. W przypadku gdy Klient wybrał formę płatności przelewem lub przy wykorzystaniu systemu płatności, termin na dokonanie wpłaty wynosi 7 dni.
 7. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach dostawy.
 8. O ile na karcie Produktu nie wskazano inaczej Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres.
 9. Antykwariat Unikat zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Antykwariatu Unikat, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Klient będzie informowany przez Antykwariat Unikat. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6. Warunki dostawy

 1. Klient może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  • dostarczenie Produktów na adres podany przez Klienta w zamówieniu przez kuriera Pocztex,
  • dostarczenie Produktów na adres podany przez Klienta w zamówieniu przez listonosza Poczty Polskiej,
  • dostarczenie Produktów do wybranego przez Klienta w zamówieniu paczkomatu InPost,
  • dostarczenie Produktów do wybranego przez Klienta w zamówieniu punktu odbioru Poczty Polskiej,
  • odbiór osobisty, w sklepie stacjonarnym Antykwariatu Unikat mieszczącym się w Warszawie przy ulicy A. E. Odyńca 71/72.
  • odbiór osobisty, w punkcie odbioru zamówień Antykwariatu Unikat mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Kołacińskiej 24.
 2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Klienta podczas składania Zamówienia w Serwisie.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania Zamówienia.
 4. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.

7. Rękojmia za wady fizyczne i prawne

 1. Produkty oferowane na stronach Serwisu są wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty nie są objęte gwarancją, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inaczej.
 2. Antykwariat Unikat odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Antykwariat Unikat nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
 4. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 5. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Antykwariatu Unikat o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane tożsamości Klienta;
  • temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • podpis Klienta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej
 7. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Antykwariatu Unikat.
 8. Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, przy pomocy poczty elektronicznej na adres: sklep@unikatantykwariat.pl lub w formie pisemnej na adres Unikat Antykwariat, ul. Kołacińska 24, (03-171) Warszawa.
 9. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 10. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:
  • żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
  • żądać usunięcia wady, albo
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 11. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Antykwariat Unikat niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymienia wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony albo Antykwariat Unikat nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 12. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Antykwariat Unikat usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Antykwariat Unikat.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 14. Antykwariat Unikat może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Antykwariatu Unikat odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Antykwariatu Unikat. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: Unikat Antykwariat, ulica Kołacińska 24, (03-171) Warszawa.
 16. Antykwariat Unikat rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 17. Odpowiedzi na reklamację Antykwariat Unikat udziela według własnego uznania:
  • pisemnie na adres reklamującego,
  • drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  • drogą telefoniczną.
 18. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których mowa w punkcie 6 , Antykwariat Unikat może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Klienta do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 19. Nadto, Antykwariat Unikat może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  • reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  • reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  • zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 20. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Antykwariat Unikat poinformuje niezwłocznie Klienta.
 21. Antykwariat Unikat rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 22. Antykwariat Unikat informuje, że Konsument posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
  • skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 23. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
  • https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, lub
  •  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

8. Odstąpienie

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Antykwariatowi Unikat. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Antykwariatu Unikat przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres Antykwariatu Unikat, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.unikatantykwariat.pl.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Antykwariat Unikat potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Produkt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Antykwariatu Unikat w szacunkowej wysokości około 15 PLN ponosi Konsument.
 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Antykwariatowi Unikat przed jego upływem.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Antykwariat Unikat, tym samym kanałem, którym Konsument dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Antykwariat Unikat może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Antykwariat Unikat. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 12. W przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
 13. W przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Antykwariatu Unikat z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

9. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. W trosce o dobro Klientów oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Antykwariat Unikat dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Antykwariat Unikat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich, za które Antykwariat Unikat nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Antykwariat unikat zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Klientów Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
 4. Antykwariat Unikat zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Klientów do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Antykwariat Unikat uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 5. Antykwariat Unikat zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Klient, korzystając ze Serwisu wyraża zgodę.

10. Postanowienia końcowe

 1. Antykwariat Unikat zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu Antykwariatu Unikat.
 2. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach autorskich i pokrewnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Antykwariatem Unikat a Klientem zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Antykwariatu Unikat.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2021.